YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI VE DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
CONSCIOUS TECHNOLOGY USE AND DIGITAL MEDIA LITERACY IN ADULT EDUCATION

Arkaplan – Proje için başvurma nedenleri nelerdir?

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol); Avrupa’da Covid-19 salgınının suçlara etkisini inceleyen raporunda siber suçlar ve sahtecilikte artış görüldüğünü açıklamıştır. Raporda belirtilen bilgiler bize önümüzdeki beş yıl boyunca “Siber Güvenlik, Bilinçli Teknoloji Kullanımı” konularında yetişkin eğitimlerine daha çok ağırlık vermeye devam etmemiz gerçeğini hatırlatmaktadır.  Kuruluşumuz 2500 öğrenici ve 55 öğretici ile yetişkin eğitimi çalışmalarına devam etmektedir. Öğreticilerimize“21.Yüzyıl Öğrenmeleri için Teknoloji Yeterliği Öz-Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır. Kuruluşumuz yetişkin eğiticilerinin Siber Güvenlik, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Okur Yazarlığı” konularında AB örneklerini görmelerine ve bu örnekler perspektifinde geniş ölçekle yetişkin öğreniciler için; yüksek kaliteli materyaller oluşturma konusunda kapasitesinin artırılması amacıyla yapılandırılmış bir kurs programı ve merkez gözlemi planlanmıştır.
 

Background – What are the reasons for applying for the project?

 

European Union Police Service (Europol); Announced a  report examining the impact of the Covid-19 epidemic on crimes in Europe and explained that there was an increase in cybercrime and fraud. The information presented in the report reminds us of the fact that we will continue to focus more on adult education on “Cyber ​​Security, Conscious Use of Technology” for the next five years. Our organization continues its adult education activities with 2500 learners and 55 instructors. “Technology Competence Self-Assessment Scale for 21st Century Learning” was applied to our trainers. By this project, our organization aims at attending  a course for adult educators to see EU examples on “Cyber ​​Security, Conscious Use of Technology, Technology Literacy.” As a result of this course and observations presented within the course program will help in increasing the capacity to create high quality materials to be used in adult education.
 
 

Hedefler – Projeyi uygulayarak neyi başarmak istiyorsunuz?

AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik “Siber Güvenlik, Bilinçli İnternet Kullanımı, Dijital Beceriler Eğitimlerinde” Kullanılan Programların ve İçeriklerin İncelenmesi; Yöntem ve Araçların İzlenmesi, Eğitim ve Sosyo Ekonomik Seviyesi Düşük, Dezavantajlı Yetişkinlerin Siber Suçlara Maruz Kalma ve Siber Zorba Olma Hallerini Azaltmak. Yetişkinlere Bilinçli İnternet Kullanımı- Dijital Medya Okuryazarlığı Materyalleri Geliştirebilmek için Konu Alana Dair Ulus Ötesi Örneklerin Kurs ve Merkez Gözlemi gibi Faaliyetlerle İncelenmesi hedeflenmektedir. AB Çerçeve Programı ve 21. Yüzyıl Becerileri Arasında Yer Alan Okuryazarlıklarla İlgili İyi Yapılandırılmış Farkındalık ve Beceri Yetişkin Eğitimleri Düzenleyebilmek için kuruluşumuzda AB Komisyonunca Hazırlanan  “Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe Report of the Education and Training 2020” İsimli Raporda Öne Çıkan Hedeflere Yönelik İyileştirmeler Yapmak, Gönüllülük Bilincini Artırmak istiyoruz.

Goals – What do you want to achieve by implementing the project?

Examination of the Programs and Content Used in “Cyber ​​Security, Conscious Internet Use, Digital Skills Training” for Adults in EU Countries; Monitoring Methods and Tools, Minimizing Exposure to Cyber ​​Crimes and Cyber ​​Bullying of Disadvantaged Adults with Low Education and Socioeconomic Level. Conscious Internet Usage for Adults – To Develop Digital Media Literacy Materials, Examining Transnational Examples on the Subject Area through Courses and Central Observation. A Well-Structured Awareness and Skills Regarding Literacy Between the EU Framework Program and 21st Century Skills. We would like to make improvements and increase the awareness of volunteering.

Uygulama – Hangi faaliyetleri uygulayacaksınız?

Bu projede başlangıç faaliyetleri, yapılandırılmış kurs faaliyeti ve hareketlilik sonrası materyal geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları olmak üzere bir dizi faaliyet belirlenmiştir. Kurs Faaliyeti için Hollanda’nın Amsterdam şehrinde faaliyet gösteren “Euro Pass” Kurs merkezi ile görüşülmüş. Kurumumuzun ihtiyaçları ve anket sonuçları paylaşılmış ve kurs planı merkezle beraber tasarlanmıştır. Kursta ve merkez gözleminde Avrupa’da yetişkinlere yönelik “Bilinçli Teknoloji Kullanımı”, “Siber Güvenlik” “Dijital Medya Okuryazarlığı” Eğitimleri nasıl yapılmaktadır? Hangi materyaller kullanılmaktadır? Asenkron ve senkron öğrenme yöntemleri nasıl kullanılmaktadır. Eğitim içerikleri, ölçme araçları, izleme çalışmaları, Avrupa’da yetişkin eğitiminde öğrenme- öğretme süreçlerinde teknoloji entegrasyonu nasıl yapılıyor? Yetişkin Eğitiminde gönüllüler ve gönüllülerin motivasyonu gibi birçok konuda gözlem yapılacak; bilgi ve tecrübe edinilecektir. 

Implementation – What activities will you implement?

In this project, a number of activities were determined, including initial activities, structured course activity and post-mobility material development and dissemination activities. For the Course Activity, an online meeting was held with the “Euro Pass” Course Center in Amsterdam, the Netherlands. The needs of our institution and the survey results were shared and the course plan was designed together with the center. How are “Conscious Technology Usage”, “Cyber ​​Security” “Digital Media Literacy” Trainings for adults in Europe in the course and in the center observation? What materials are used? How asynchronous and synchronous learning methods are used? How are educational contents, measurement tools, monitoring studies, technology integration in adult education learning-teaching processes in Europe? In Adult Education, many issues such as the motivation of volunteers and volunteering will be observed; knowledge and experience will be acquired.

Sonuçlar – Projenizin hangi sonuçlara sahip olmasını bekliyorsunuz?

Yetişkin eğitimi yapan eğitmenlerimizin ve gönüllülerimizin,

  1. Yetişkin eğitimi yaparken teknolojiyi bir araç olarak daha iyi kullanmalarını
  2. Dezavantajlı yetişkinlerin eğitimlerine yönelik farklı uygulamaları yerinde görerek gelişim sağlamalarını,
  3. Yetişkin eğitiminde AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik “Siber Güvenlik, Bilinçli İnternet Kullanımı, Dijital Beceriler Eğitimlerinde” kullanılan programları, içerikleri ve e-içerikleri incelemelerini; bu edinilen bilgi ve tecrübeyle programlar, içerikler ve e-içerikler geliştirmelerini,
  4. Yetişkin eğitimine uygun materyaller geliştirmelerini (Geliştirilen materyallerden WEB portalı hazırlamalarını.)
  5. Eğitim ve sosyo ekonomik seviyesi düşük, dezavantajlı yetişkinlerin siber suçlara maruz kalma ve siber zorba olma hallerini azaltmayı bekliyoruz.

Results – What results do you expect your project to have?

For Our educators and volunteers in adult education,

  1. Make better use of technology as a tool in adult education.
  2. To ensure development of disadvantaged adults by seeing different practices for their education,
  3. To examine the programs, contents and e-contents used in “Cyber ​​Security, Conscious Internet Use, Digital Skills Training” for Adults in EU Countries; Developing programs, contents and e-contents with this knowledge and experience,
  4. Developing materials suitable for adult education (Preparing a WEB portal from the developed materials.)
  5. We expect to reduce the exposure and cyberbullying of disadvantaged adults with low educational and socio-economic levels.